Referat af seneste bestyrelsesmøde

Referatet af bestyrelsesmødet der blev afholdt den 10. januar ligger nu online. Heraf fremgår det at blødtvandsanlægget er bestilt, at der kommer opvaskemaskine i køkkenet ved mødelokalet/afdelingskontoret og at årets medlemsmøde finder sted den 21. maj 2019 – så reserver datoen allerede nu.

Indkaldelse til ordinært medlemsmøde

Til beboerne i afdeling 1,

Første indkaldelse til ordinært medlemsmøde for beboerne i AAB afdeling 1.

Hvor: Nyelandsvej 55, st.tv., 2000 Frederiksberg

Hvornår: Tirsdag 4. september 2018, kl. 19:00

Program:

Velkomst

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Formandens årsberetning for perioden siden sidste møde
 4. Orientering om regnskab 2017
 5. Godkendelse af afdelingens driftsbudget 2019
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse
  1. Valg af formand
  2. Valg af suppleant
 8. Eventuelt

Afslutning

Indkomne forslag modtages af bestyrelsen seneste den 21. august 2018, hvorefter endelig dagsorden udsendes. 

Adgang til medlemsmøde samt stemmeret har afdelingen boliglejere og disses myndige hustandsmedlemmer. Hver husstand har to stemmer uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen AAB afdeling 1

Rod i varmeregnskabet

Som det måske er nogle bekendt, så pågår der dialog med AAB vedrørende vores seneste varmeregnskab, men vi i bestyrelsen har svært ved at trænge igennem til dem.

Vi mener, at varmeregnskabet er misvisende og fejlbehæftet. Det er opgjort efter en fordelingsnøgle (der i øvrigt er forkert) OG individuelle målere, hvilket i sagens natur ikke er muligt.

Vi har netop fået aftalt et møde med regnskabsafdelingen i AAB fredag den 2. juni 2017, hvor vi vil fremlægge vores indstilling og forslag til en fremadrettet afregningsmetode, og forhåbentlig finder vi en fælles løsning.

I vil blive informeret snarest muligt efter mødet.

/Bestyrelsen