Det er tilladt at holde 2 katte pr. lejemål. Det er som udgangspunkt ikke tilladt at holde hund i AAB afdeling 1. Se dog nedenfor angående midlertidige regler for hundehold der blev vedtaget på afdelingsmødet 2023.

Ifølge husordenen er reglerne for kattehold følgende:

Bilag 1. Regler ang. kattehold

  1. Ved færdsel i bebyggelsen samt ophold på altan/veranda skal katten være ført i sele.
  2. Katten skal kastreres/steriliseres i 6-7 måneders alderen.
  3. Katten skal være vaccineret mod kattesyge.
  4. Grusbakken må ikke stå på altan/veranda. Bakkens indhold skal hældes i en plastpose, der lukkes før den lægges i affaldsspanden, nedstyrtningsskakt eller en dertil indrettet container.
  5. Konstateres det, at ovennævnte regler overtrædes, vil dette medføre, at katten omgående må fjernes fra bebyggelsen. Såfremt tilladelsen inddrages, og beboeren fortsat holder kat, vil dette blive betragtet som misligholdelse af boligoverenskomsten.
  6. Kattehold har en naturlig begrænsning til private forhold. Der må ikke drives opdræt, pension eller lignende ekstraordinære samlinger af katte.
  7. Katten skal være registreret i afdelingen og foreningen, og der skal betales en registreringsafgift på kr. 200,00.

Ifølge husordenen er reglerne for hundehold følgende:

Bilag 2. Regler ang. hundehold – gyldigt fra 17. maj til 17. november 2023.

Bestyrelsen i afdeling 1 kan, i en afgrænset periode fra 17. maj 2023 og indtil den 17. november 2023, efter skriftlig ansøgning fra en beboer, give tilladelse til at holde maksimalt 1 hund pr. lejemål. Ansøgningskema fås hos afdelingsbestyrelsen. (Godkendt til afdelingsmøde den 17. maj 2023). Ansøgning og tilladelse er ikke længere muligt efter den afgrænsede periode, hvor hundehold ikke længere er tilladt, dog er det stadig tilladt for de lejere, der har ansøgt og fået tilladelse i den afgrænsede periode at beholde deres hund i resten af hundens levetid ,selvom en ny husorden med et forbud om husdyrhold ændres pr. den 18. november 2023. Der kan ikke længere fra den 18.november 2023 ansøges om hundetilladelse.

Hvis der gives tilladelse til hund i den midlertidige ansøgningsperiode, skal hunden til stadighed være forsikret efter hundens fyldte 2. måned, således at alle evt. skader, som hunden direkte eller indirekte forvolder, bliver erstattet. Ved tilladelse til hundehold gives oplysninger, som kan identificere dyret, såsom race, farve, alder og navn. Desuden forsikringsselskabets navn og policenr. (Godkendt på afdelingsmøde 17. maj 2023)

Husdyrets ejer er ansvarlig for, at reglerne overholdes, det vil sige, at hunde altid skal føres i snor, at de ikke overlades til børn, som ikke altid har kontrol over dem, samt at hunden ikke må opholde sig i den fælles gård, ej heller selvom den er ført i snor. Den må gerne føres fra gaden og gennem gården, men kun via kældergangen således hunden udelukkende føres gennem gården som hører under afdeling 1.
Hunde skal føres udenfor bebyggelsens områder til luftning og besørgelse, og deres efterladenskaber skal fjernes af ejeren.

Hunden skal være chippet eller øretatoveret. Der henstilles til at hunderacen ikke bliver mere end 50 cm over ryggen som fuldvoksen (mellemstor hund). Der kan IKKE gives tilladelse til at holde hunde, der er optaget på listen over farlige hunde, som aktuelt er følgende:

§ 1 a. Besiddelse og avl af følgende hunde er forbudt:
1) Pitbull terrier.
2) Tosa inu.
3) Amerikansk staffordshire terrier.
4) Fila brasileiro.
5) Dogo argentino.
6) Amerikansk bulldog.
7) Boerboel.
8) Kangal.
9) Centralasiatisk ovtcharka.
10) Kaukasisk ovtcharka.
11) Sydrussisk ovtcharka.
12) Tornjak.
13) Sarplaninac.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 finder tillige anvendelse for krydsninger, hvori de nævnte hunde indgår.

Stk. 3. Erhvervsmæssig indførsel af hunde, der er omfattet af stk. 1 eller 2, er forbudt.

Der henvises til gældende husorden, som siger at hunden ikke må være til gene for naboer, hverken i form af lugtgener, støjgener eller lignende – jf. gældende husorden, punkt 11.5

Klager over husdyr, fx larm fra hunden, færden i fællesgården mv. skal stiles skriftligt til afdelingsbestyrelsen, som vil vurdere klagens berettigelse i hvert tilfælde, og henstille til ejeren om, at overholde reglerne. Dette vil ske skriftligt. Opmærksomheden henledes på, at 2 skriftlige klager over samme husdyr og ejerens manglende vilje til at følge en henstilling fra afdelingsbestyrelsen om at efterkomme reglerne, kan betragtes som brud på ordensreglementet/husorden, hvorefter afdelingsbestyrelsen indstiller til AAB, at lejeren opsiges fra sit lejemål under henvisning til gældende regler på området.

Hundehold uden tilladelse til at holde husdyr er en overtrædelse af afdelingens husorden og vil betyde, at hunden forlanges fjernet.