Referat fra mødet omkring helhedsplanen

Referat fra mødet omkring helhedsplanen

På det ekstraordinære medlemsmøde vedrørende afstemning om helhedsplanen stemte afdeling 1 ja. Det betyder, at arbejdet på helhedsplanen sættes i gang medio 2014.

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE I AAB AFDELING 1 & 5

D. 11. MARTS 2013

 Til stede: Boligforeningens repræsentant: Bent Haupt Jensen, afd. 50. Fra hovedkontoret: Gorm Evers og Pernille Løj, Byggeteknisk afdeling. For afdeling 1: 31 beboere svarende til 62 stemmer. For afdeling 5: 12 beboere svarende til 24 stemmer.

 Formand for afdeling 5 Bjarne Lindqvist startede med at byde velkommen til dette ekstraordinære afdelingsmøde for begge afdelinger, hvor der skulle tages stilling til den store helhedsplan for ejendommen.

Indledningsvis blev aftenens gæster samt den samlede bestyrelsen præsenteret og Bjarne Lindqvist gav på den samlede bestyrelses vegne udtryk for, at det var glædeligt at se så mange beboere for de to afdelinger var mødt op for at tage stilling til helhedsplanen.

Efter en kort gennemgang omkring baggrunden for helhedsplanen og de forarbejder som bestyrelsen i samarbejde med byggetekniske afdeling (BTA), har haft dels med arkitekten og efterfølgende med kommunen gik mødet i gang.

 1. Første punkt var valg af dirigent. Her blev Bent Haupt Jensen, på bestyrelsens opfordring valgt. Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt varslet og gennemgik aftens dagsorden. Der var ingen indsigelser til dagsordenen der efterfølgende blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.
 2. Der blev nedsat et stemmeudvalg for begge afdelinger. Udvalget bestod af Line Nøhr, nr. 53 og Bjarne Andersen, nr. 57 for afdeling 1 og af Pernille Spissky, nr. 48 og Rita Larsen nr. 48 for afdeling 5.
 3. Pernille Løj fra BTA gennemgik, som på informations og spørgemødet d. 28. februar 2013 endnu engang projektet i overskrifter, som omhandler:
  • Etablering af elevatorer på samtlige køkkentrapper.
  • Opsætning af altaner til alle lejemål fra 1. sal og opefter.
  • Stueboliger får egen brugsret til terrasse foran boligen.
  • Udskiftning af taget og etablering af 9 nye tagboliger.
  • Hovedtrapper bliver brandsikret.
  • Gårdarealet + arealet mellem kirken og passagen renoveres.
  • Der etableres nye badeværelser i nr. 48.
  • Desuden blev økonomien gennemgået, herunder de tilskud, der gives dels fra Frederiksberg Kommunes boligfond og AAB´s dispositionsfond. Af den samlede entreprisesum på 39,1 million udgør tilskudsmidlerne 7,4 millioner fra AAB. Dette vil for afdeling 1 medføre en gennemsnitlig huslejeforhøjelse på 205 kr/kvm. boligareal pr. år svarende til en ny boligafgift på 805 kr/kvm og for afdeling 5 en gennemsnitlig forhøjelse på 261 kr/kvm. boligareal pr. år og igen svarende til en ny boligafgift på 706 kr/kvm.
  • Tidsplanen blev ligeledes gennemgået og her blev det oplyst, at arbejdet efter indhentning af tilbud, licitation og kontrakt indgåelse ville kunne startes op i sommeren 2014 og være færdig ca. 12 måneder senere.
 4. Efter orientering om projektet gik dirigenten over til afstemningen der blev afholdt i to runder.
  • Først stemte beboerne i afdeling 1 om projektet: Resultatet blev: 45 ja stemmer og 16 nej stemmer. Projektet blev vedtaget.
  • Efterfølgende stemte beboerne i afdeling 5 om projektet: Her blev resultatet: 10 ja stemmer og 14 nej stemmer. Projektet blev dermed forkastet.
 5. Efterfølgende oplyste formand for afdeling 1 Lise-Lotte Orhan, at afdeling 5 nej til projektet ikke vil få indflydelse på afdeling 1´s ja-resultat og beboerne vil få nærmere besked omkring opstart m.m.
 6. Der var ingen bemærkninger til eventuelt.

 Lise-Lotte takkede Bent for en god ledelse af mødet og BTA for fremlæggelsen. Mødet sluttede ca. kl. 20:30. 

 Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

admin

Lukket for kommentarer.